Hans Rosenlunds
 Släktdatabas

Noteringar


Träffar 51 till 100 av 20,715

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 ... 415» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
51 'Stor och stark'. Skomakar- och murar-kunnig. Varvsbåtsman. Har anmärkt att rusthållarna icke vill tilldela honom varkenhus eller torp, ej heller tillräckligt vedbränsle, ehuru Kongl. Maj:ts befallningshavande ska i början av maj månad innevarande år ha ålagt dem att inom trenne månader hus uppbygga. Befaren. Johansson Carlman, Carl (I40573)
 
52 (25 år i HFL 1815-20) Svensdotter, Anna (I34569)
 
53 (= nr 30) Bengtsson, Nils (I36254)
 
54 (= nr 30) Nilsdotter, Sissa (I45080)
 
55 (= nr 31) Bengtsdotter, Kerstin (I34177)
 
56 (= nr 31) Johnsson, Tuve (I41120)
 
57 (el. Prästhejdan?) Lundgren, Carl (I43685)
 
58 (Inga barn) Sjöström, John Torkel (I34223)
 
59 (Inga barn) Sjöström, Otto Einar (I34228)
 
60 (Källa Brunnby F:2, datum 1868-04-13): 46 år, 6 månader. Ogift. Vådligen omkommen i Helsingörs hamn och begrafven i Helsingör.

Tidningsartikel (kopia av okänt ursprung, möjligen Blekinge Läns Tidning?): Han rånades efter en konsert i Helsingör och återfanns i hamnen drunknad.

Jönköpingsbladet 1868-04-04 Förswunnen storhet. Den 30 sistlidne hittades i Helsingörs hamn den kände pianisten Jean Kullins lik, hwilket tycktes legat i wattnet en längre tid, liksom ock alla tecken antydde att K. drunknat af wåda.

Blekingeposten 1868-04-07 Blandade nyheter...I förra weckan påträffades i nya hamnen wid Helsingör liket af Pianisten Jean Kullin, iklädd öfwerrock, frack, galoscher och handskar. Man antager att den i lifwets skola så hårdt pröfvade musikern, redan i Januari månad omkommit.

Privata noteringar:
Kopia på tidningsartikel: brev av Folke Johansson 2003-01-19
Övriga tidningskällor: mail från Göran Tegnér 2011-01-28 
Kullin, Jean (I42836)
 
61 (Örkened) Johnsson, Sigrid (I41102)
 
62 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Levande (I34168)
 
63 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Levande (I36723)
 
64 *1867 enl SvBef1890 Jeppsson, Per (Pit) (I40429)
 
65 , dödde efter födelsen 1 timma Dn: post Nat Ch:
 
Ingemansdotter, Hanna (I53824)
 
66 , Kronobergs län Andersson Björkelund, Sven (I42482)
 
67 Andersdotter, Pernilla (I42025)
 
68 ... afled Frälse Inspectoren vid Bollerups Gård Nils Jacob Rosenlundh uti dess 45 års ålder kl 10 om aftonen af andetäppa och kräftsjuka, sedan han i sista sjukdomen, som mest hela denna nästlidna sommartijd warat, till sista slut i 12 dagar warit inalles, och begrofs d 1. Septbr i Bollerup.
 
Rosenlund, Nils Jacob (I33692)
 
69 ... afledne bonden Bengt Olsson på kronohemmanet nummer 120 1/4-dehl uti Istaby ... dess efterlåtna enka Anna Swänsdotter och dess sammanaflade barn neml Swän 23 och Ola 20 åhrs ålder, samt Karna och Kiersta Bängtsdöttrar 30 åhr gamla; dessutan är 2nne döttrar Gunnil och Hanna äldre & som redan äro myndiga, och hafwa efter öfwerenskommelse fådt sin dehl; Wid ofwannämnda boupteckning war Nils Rasmusson i Hörby tillstädes, att de omyndigas rätt wederbörligen bewaka ...
 
Olsson, Bengt (I48547)
 
70 ... begrofs Länsmannen Jacob Boberg, 44 åhr 4 mån. Boberg, Jacob (I37479)
 
71 ... dödde ... Kyrkioherden Ehrewyrdige och högwällärde Hr Gabriel Bolm, på samma dag som han till wärlden föddes efter fulla förflutna 80 åhr.
 
Bolm, Gabriel (I37525)
 
72 ... dödde d 22 Jan: af ålderdoms bräcklighet, 75 år. Persson, Ingeman (I47010)
 
73 ... efter begäran af Enkan Kierstine Carlsdoter i Rumpeboda hålet Laga boförtekning, och sedermera skiftte efter dess afledne man Erik Trulsson, emelan dess efterlämnade fyra omyndia barn 2 söner och 2ne dotrar, Älste sonen Carl 14 åhr och 11 Månader, andra sonen Jöns 8 åhr - 8 månader och doteren Inger 12 åhr likaledes doter Elin 1 åhr 9 månader gammal,, på de omyndigas wägnar war tillstädes de nermaste i Släkten Truls Jönsson i hafhult Erik bengtsson i Komånlen Åke Svensson i grafwaboda Håkan Olsson i Käteboda ...
Tillgångar 236 Rd (ingen fastighet), skulder 136, behållning 100 Rd. Änkan ärver 66, sönerna 22 och döttrarna 11 Rd var.
 
Trulsson, Erik (I47175)
 
74 ... hospitalsföreståndarens Hr Lars Kocks barn wid N: Petter... Modrens N: Anna Kristina Fürster.
 
Kock, Peter (I42742)
 
75 ... i anledning af änkjan Bengta Ågasdoters begjäran ... efter dess afledne man, gårdemannen Bengt Månsson Lindberg; uti närwaro af dess myndiga barn ock arfwingar; Sönerne Petter Bengtsson, Hindrik Bengtsson och Hans Bengtsson, samt mågen Pär Mattsson ifrån Stijby [för dottern Kerstin, nämnd senare] och en omyndig soneson Åke Magnusson, för honom infant sig dess styffader Sune Flinta ...
Behållning: 118,16 Rd varav 60 Rd kontanter. Änkan får 43,13 Rd, sönerna 19,6 Rd vardera, sonsonen 40,28 (varav 20 är del i hemmanet nr 89 som han fått av farfadern; allt innestår hos farbröderna tills förmyndare utsetts), dottern Kerstin 19,6 Rd.
 
Månsson Lindberg, Bengt (I44332)
 
76 ... laga skifte efter gårmannen sal gamal Jonsson i Tåstahollm emellan dess efterlefda Enka Maja Suönsdoter och deras samanaflade 7 barn nämlg dän ällsta sonen Niklas är boende i giämsiö har fåt bud män höres inte af dito Suän är til städes tredie truls är äfuen til städes __ lares lät sig sielf infina så och den älsta doteren gunel är siälf på plats en dito luse boende i fröatorpet är ingen af des wägnar __ Kierstine des man bänkt Eriksson i ulfzhult är til städes ...
Tillgångarna 50 Rd. Fordringar: Svärsonen Jöns Trulsson i Södra Havhult 14 Rd; sonen Lars 7 Rd; smedjeredskapen testamenterade till sonen Lars 12,8 Rd. Resten: 16 Rd, mest sänkläder, behåller sönerna Sven och Lars som inte fått något bohag tidigare. Men rustning kör__ och mundering som hör till detta 1/8 hemman i nr 1 Rävahallen värderas till 80 Rd Smt, varav 55 hör till sonen Lars, emedan han betalat för sin gamle fader ... , 20 Rd har Lars betalat sin bror Sven, övriga 5 Rd behåller Lars. Hela rustnings__ och mundering som hör till hemmanet tillfaller Lars Gammalsson.
Sedan påminde Lars Gammalsson att han som en lydig son gått sina förädrar tillhanda som en dräng i 10 års tid och förmenar sig därför borde ha någon ___ men emedan som ingen tillgång finns så ... alla hans syskon tackar honom ... och lovar att tjäna honom på deras föräldrars vägnar.
Sedan tillfrågas Truls Gammalsson som har höglovliga landshövdingeämbetets städjebrev på detta hemman vad han härtill svarar så säger han sig intet vara häremot utan upsäger det 1/8 hemman nr 1 Rävahallen till sin broder Lars Gammalsson och det till föråret 1735 emedan han förut blivit bortgift av sin fader till Jämshögs by med tämligen god bolighjälp och Lars däremot inte fått. Sedan har därefter för fattigdom måste fly till sin fader i __ och för dess trångmål fått städja hemmanet så länge tills han fick se sig om annat råd än nu alldeles inget emot utan Lars får tillträda hemmanet nästkommande år allenast han får gröda och __ i år emedan han alla redan sått rågen vilket blef honom lovat med sådant förord att Lars emottager hemmanet i hus och gärsgårdar sådant som det nu för tiden finns och hålla Truls ___ ... ___ slutat och förlikt som betygas med egna händers underskrift och till mera visso ... närvarande ... vittnen.
Undertecknat: Lars Gammalsson, Tostaholm; Truls Gammalsson, Tostaholm; Sven Gammalsson.
Vittnen: Truet Svensson, Graveboda; Bengt Eriksson, Ulvshult; Nils Jönsson, Gränum; Jöns Trulsson, Haghult; Jöns Göransson, Törnarp?; Håkan Persson, Nyteboda; Sven Månsson, Lönsboda
 
Jonsson, Gammal (I41216)
 
77 ... lät Murgesällen Sven Åström i Näsby begrafwa sin sohn Friedrich Svensson, Friedrich (I35300)
 
78 ... lät Murmästaredrängen Sven Jönsson och dess hustru Elna Pärsdoter på No 20 Näsby, döpa sin lilla doter Kiersti kallad, föddes d 31 Maij. Bars till dopet af hemmansbrukares Måns Pärssons hustru Bengta Lassesdoter på No 1 Näsby. Testes; Brukardrängen[?] Åke Svensson och dess hustru Elna Nilsdoter från Christianstad, drängen Ola Nilsson på No 1 Näsby och pigan Bereta Olasdoter från Christianstad. Svensdotter, Kiersti (I34990)
 
79 ... lät Pantaren Pär Lafwasson i Näsby och dess hustru Christenza Johansdotter döpa en liten doter wid namn Elna, som blef födt natten mellan d 19 och 20 sept. Till dopet framhäfdades hon af Apotekarens Hr Grabengusers hustru fru Greta Bachelia. Testes: handelsmannen Christ: Vetzén, köpmansgesällen Petter Albertus, Mad: Maja Lisa Vitte, Jungfru Maja Fogelström
 
Persdotter, Elna (I31985)
 
80 ... lät Pantaren Sven Jönsson på No 9[?] begrafwa sin lilla doter Kierstena Svensdotter, Kierstena (I34989)
 
81 ... på 68 ålders åhr, om afftonen
 
Kock, Peder Larsson (I42738)
 
82 ... som följande dagen af mig sielf döptes... Hennes gudmodr war Kkongl Secreteraren Wählb:ne Herr Georg Wilhelm Silleéns fru, wälborna fru Jeanna Brita Lagerstam, såsom frånwarande men i dess ställe bar afledne Post Inspectorens Hr Lars Sevelii Enkefru Christina Boman, henne till dopet. Faddrar woro Lieutenanten vid Lif Regementet ___ Herr Henric Julius Ekenberg, i dess ställe Nämndemannen Anders Nilsson i Håsaby, Siö Capitainen Hr Jöran Rusch, i dess ställe Nämndemannen Pehr Pehrsson af Hörby och Jagtleutenanten Herr Lars Ringius, i dess ställe drängen Masse Larsson ifrån Hörby, samt Klåckaren Hr Clas Kemner och Ola Larsson? af Lörby, fru Capitainskan Charlotta Rusch, i dess ställe Peter Knuts Enka Inga Olasdotter, Klåckaren Kemners hustru Madame Caisa Heslenander och Jungfru Caisa Rusch, i dess ställe pigan Carna Henricsdotter i Miällby. Kock, Jeanna Margareta (I42668)
 
83 ...begrofs Comministren Andreas Bolm, lades i Sakristigan.
 
Gabrielsson Bolm, Andreas (I38715)
 
84 ...döptes Ombudsmannens och Stadsfiskalens? Pehr Appelgrens Barn vid namn Beata Lovisa, född d 14. Moderns namn Maija Marg: Rosenlund, 33.
 
Appelgren, Beata Lovisa (I46122)
 
85 ...frambars till dopet af hustru Karna Hansdotter och kallades Pehr. Wittnen Åboarne Jeppa Månsson, Hans Trulsson, Enckan Sissa Larsdotter coh hustru Kirstina Hansdotter, alla boende i V Torp. Nilsson, Per (I45743)
 
86 ...frambars till dopet af hustru Mätta Rasmusdotter och kallades Kierstina. Wittnen Rusthållaren Håkan Nilsson, Ågoen Jeppa Månsson, hustr Sissa hansdotter och Karna Hansdotter, alla boende i nämnda by. Nilsdotter, Kerstin (I45000)
 
87 ...samma dag frambars till dopet af hustrun Mätta Rasmusdotter och kallades Ola. Wittnen Nämndeman Ola Larsson, Åboen Jeppa Månsson, drängen Hans Trulsson, hustrurna Kierstina Hansdotter och Hanna Andersdotter. Alla boende i V Torp. Nilsson, Ola (I45676)
 
88 0 år Johnsson, Nils (I41059)
 
89 0 år Olsson, Anders (I47599)
 
90 0 år Svensdotter, Anna (I47068)
 
91 01397 Göransson, Korfitz (I39031)
 
92 01397 Korfitsson, Jöns (I42776)
 
93 01397 Kullin, Emma (I42830)
 
94 0mnämnes 1584 i Fredrich II gåvobrev
 
Örn, Peder Jönsson (I36759)
 
95 1 1/4 år. Fader: Fjärdingsman Nils Persson i Norje Nilsdotter, Karna (I51012)
 
96 1 3/4 år Jöransdotter, Botil (I42257)
 
97 1 advent Nilsdotter, Elsa (I44827)
 
98 1 Advent, i nödfall hemmadöpt, strax efter dödde.
 
Jonsson, Hans (I41219)
 
99 1 Advent, i nödfall hemmadöpt, wid Dopet blef Confirmerat.
 
Jonsson, Simon (I41253)
 
100 1 åhr och 3 vekor gl: Tuvesdotter, Elna (I48451)
 

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 ... 415» Nästa»