Rosenlund Släktdatabas
 

Skriv ut Lägg till Bokmärke

Noteringar


Träffar 51 till 100 av 22,572

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 ... 452» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
51 ... laga bouppteckning efter fiskaren Anders Johansson på Tossö, som afled på öppna sjön den 7 dennas, och efter sig lämnadt hustrun Karna Larsdotter samt barn, efter förra giftet Anna 7 år, Fredrich 6 och Ellna 3ne år, samt med sednare giftet sonen Pehr 2ne år och Johannes 3/4dels. Förmyndare för barnen bönderna Hans Larsson i Hosaby och Tyke Bengtsson i STiby, ä den avlidnes sida brodern Håkan Johansson och svågern Rasmus Svensson i Hörvik, jämte bonden Henrik Bengtsson i Istaby.
Tillgångar: 572 (varav änkan köpte platsen som den avlidne genom avhandling den 23 feb 1823 köpt av bonden Jns Persson på Istaby 113, samt reparebanan 60 Rd och hamn med kås 5 Rd; Nils Johansson Hörvik köpte en postilla för 2 Rd). Auktionssumma 646 Rd
Gravationer: oklart, ca 200 Rd. Johannes Håkansson i Hörvik förevisar ett köpebrev från 19/2 1825 för den avlidnes ägda rätt, att om han blevo sinnad, begagna såsom husplats 1/2 tunnlands utrymme, samt hamnstället vid nr 50, jämte bränsle av törne och enris, och 1/3 av vassfisket. Lika med köparna Rasmus Svensson och Håkan Johansson som borde lämna dessa rättigheter enligt köpebrevet till samtliga barnen i sterbhuset. Men Rasmus och Håkan motsäger detta, om de inte lagligen blir dömda.
Flera skrivningar rörande bl a förvaltning. 
Johannesson, Anders (I117)
 
52 ... Laga Bouppteckning förrättad efter afledna gårdqvinnan Botill Svensdotter på nr 82 i Hörby som dog den 6te i sistnemnde månad.
Som inga Bröstarfvingar finnas efter berörda Enka, så anmälte sig som märnaste Arftagare å den aflednes sida; hennes Broder Jon Svensson och för dess afledna Broder Nils Svenssons barn i Hörby infant sig såsom deras förmynare Riksdagsmannen Anders Nilsson i Ysane, samt å dess afledna systers sida woro närvarande bonden Sven Andersson i Hosaby och fiskaren Nils Andersson i Hörvik samt torparen Nils Nilsson i Gummarp och pigan Pernilla. Å den afledna Botils mans sida woro tillstädes såsom arfvingar Måns Olsson uti Hörby, samt Nils, Anders och Jöns Åkassöner ifrån Gammalstorps socken, ...
Värdering inkl utjord nr 91 och tomt på Skönabäck: 1356. Intäkt på auktion: 2034 Rd
Gravationer 102 Rd --- Behållning: 1932 Rd
Fördelning: änkan Berta Nilsdotters barn 773; gårdm John Svensson 773, bond Sven Andersson 128; fisk Nils Andersson 128, torp Nils Nilsson i Gummarpahusen g m Sissa , d Karna 64, pig Pernilla 64 Rd.
Johannes Håkansson i Hörvik köpte ett tråg för 2:a Rd, sängkläder för 16:32, underdyna med dun för 3:10, sämre huvudputa :20, lakan i lärft 4:43, kort stånduk 1:25, 2 korta borddukar :43, 2 handdukar :40. lakan av Blagarn 4:12, 4 silverknappar 1:12, 1 galt 16:32 - och;
Herbergshuset med dess inredsel som står på nr 82 vid den östra änden på stugan som tillhörde den afledna. Värderas till 100 Rd. Såldes till Johannes Håkansson i Hörvik för 333:16.
Arvingarna kom överens om att, enligt testamentet, allt lösboet, husen och utjorden skulle säljas.
Anmärkning 15 nov att Jon Nilsson i Hörby enligt protokoll inköpt tomten nr 90 för 773 Rd. Även tillkommande inrop och andra justeringar. 
Svensdotter, Botil (I224)
 
53 ... laga Boupteckning hos gårdmans Enkan Hanna Nils D i Hörvik efter dess man Johannes Håkanson som med döden afl d:17 Juni detta år och lämnadt efter sig utom Enkan myndiga sonen Nils och Dottren Pehrnella gift med åboen Rasmus Svensson på Hörwik, samt den afl Sonebarn med afl Håkan och Anders Johannes söner wilka äro 10 till sammans och blott 7 omyndiga neml: Ola 20, Anders 12, Nils 10, Karna 18, Hanna 15, Fredrek 20, Ällna 22 år gamla, och till förmyndare för dessa omyndiga, föreslogs Åboen Truls Larsson i Mörby wilken är wid wäll Härads Rätten i Norje der till förordnad, och till denna dag är äfwen auktion utlyst på all den afl tillgångar warföre lämnades anstånd i 3ne månader, och tillsades arfwingarna jemte Enkan at noga se efter som bäst kiänner Personerna här omkring så at inga få stanna för inrop som icke förmår betala, och auktionsmannen der före frikiännas, sluteligen tillsades Enkan at Redeligen och uner Edsplikt uppgifwa alt sammans sådandt som det befans wid den afl dödtsstånd och företogs som följer: ...
Tillgångar: Diverse småsaker och gångkläder, värderat till 155:32 (inkl änkans säng och sängkläder), sålt för 173:33.
Fordringar: 597:7 (mest från Sven Rasmusson: köpebrev 9/2 -43 som restar och ska betalas nästa Mikaeli 122:40 och 1844 vid minssommar 166:32; änkan fordrar 44 Rd från sonen Nils för undantag, vilket bestrides)
Gravationer 216:26 (mest till Rasmus Svensson, enligt förlikning av d 8 maj -43: 140:30. Han visade en avskrift av köpebrev från den avlidne till Rasmus S och Håkan Johannesson samt deras hustrur att båda ägande 1/16 mtl nr 50 Hosaby samt 2ne ålfisken med tillbehör, och vid vår död efter oss lämna skall tillhöra kiöparnen för 2204 Rd 32 S Rgd, daterat 17 februari 1825.)
[Behållning 516 Rd, ingen notering om arskiftet]
 
Håkansson, Johannes (I51)
 
54 ... laga skifte efter gårmannen sal gamal Jonsson i Tåstahollm emellan dess efterlefda Enka Maja Suönsdoter och deras samanaflade 7 barn nämlg dän ällsta sonen Niklas är boende i giämsiö har fåt bud män höres inte af dito Suän är til städes tredie truls är äfuen til städes __ lares lät sig sielf infina så och den älsta doteren gunel är siälf på plats en dito luse boende i fröatorpet är ingen af des wägnar __ Kierstine des man bänkt Eriksson i ulfzhult är til städes ...
Tillgångarna 50 Rd. Fordringar: Svärsonen Jöns Trulsson i Södra Havhult 14 Rd; sonen Lars 7 Rd; smedjeredskapen testamenterade till sonen Lars 12,8 Rd. Resten: 16 Rd, mest sänkläder, behåller sönerna Sven och Lars som inte fått något bohag tidigare. Men rustning kör__ och mundering som hör till detta 1/8 hemman i nr 1 Rävahallen värderas till 80 Rd Smt, varav 55 hör till sonen Lars, emedan han betalat för sin gamle fader ... , 20 Rd har Lars betalat sin bror Sven, övriga 5 Rd behåller Lars. Hela rustnings__ och mundering som hör till hemmanet tillfaller Lars Gammalsson.
Sedan påminde Lars Gammalsson att han som en lydig son gått sina förädrar tillhanda som en dräng i 10 års tid och förmenar sig därför borde ha någon ___ men emedan som ingen tillgång finns så ... alla hans syskon tackar honom ... och lovar att tjäna honom på deras föräldrars vägnar.
Sedan tillfrågas Truls Gammalsson som har höglovliga landshövdingeämbetets städjebrev på detta hemman vad han härtill svarar så säger han sig intet vara häremot utan upsäger det 1/8 hemman nr 1 Rävahallen till sin broder Lars Gammalsson och det till föråret 1735 emedan han förut blivit bortgift av sin fader till Jämshögs by med tämligen god bolighjälp och Lars däremot inte fått. Sedan har därefter för fattigdom måste fly till sin fader i __ och för dess trångmål fått städja hemmanet så länge tills han fick se sig om annat råd än nu alldeles inget emot utan Lars får tillträda hemmanet nästkommande år allenast han får gröda och __ i år emedan han alla redan sått rågen vilket blef honom lovat med sådant förord att Lars emottager hemmanet i hus och gärsgårdar sådant som det nu för tiden finns och hålla Truls ___ ... ___ slutat och förlikt som betygas med egna händers underskrift och till mera visso ... närvarande ... vittnen.
Undertecknat: Lars Gammalsson, Tostaholm; Truls Gammalsson, Tostaholm; Sven Gammalsson.
Vittnen: Truet Svensson, Graveboda; Bengt Eriksson, Ulvshult; Nils Jönsson, Gränum; Jöns Trulsson, Haghult; Jöns Göransson, Törnarp?; Håkan Persson, Nyteboda; Sven Månsson, Lönsboda
 
Jonsson, Gammal (I41216)
 
55 ... lät Murgesällen Sven Åström i Näsby begrafwa sin sohn Friedrich Svensson, Friedrich (I35300)
 
56 ... lät Murmästaredrängen Sven Jönsson och dess hustru Elna Pärsdoter på No 20 Näsby, döpa sin lilla doter Kiersti kallad, föddes d 31 Maij. Bars till dopet af hemmansbrukares Måns Pärssons hustru Bengta Lassesdoter på No 1 Näsby. Testes; Brukardrängen[?] Åke Svensson och dess hustru Elna Nilsdoter från Christianstad, drängen Ola Nilsson på No 1 Näsby och pigan Bereta Olasdoter från Christianstad. Svensdotter, Kiersti (I34990)
 
57 ... lät Pantaren Pär Lafwasson i Näsby och dess hustru Christenza Johansdotter döpa en liten doter wid namn Elna, som blef födt natten mellan d 19 och 20 sept. Till dopet framhäfdades hon af Apotekarens Hr Grabengusers hustru fru Greta Bachelia. Testes: handelsmannen Christ: Vetzén, köpmansgesällen Petter Albertus, Mad: Maja Lisa Vitte, Jungfru Maja Fogelström
 
Persdotter, Elna (I31985)
 
58 ... lät Pantaren Sven Jönsson på No 9[?] begrafwa sin lilla doter Kierstena Svensdotter, Kierstena (I34989)
 
59 ... på 68 ålders åhr, om afftonen
 
Kock, Peder Larsson (I42738)
 
60 ... som följande dagen af mig sielf döptes... Hennes gudmodr war Kkongl Secreteraren Wählb:ne Herr Georg Wilhelm Silleéns fru, wälborna fru Jeanna Brita Lagerstam, såsom frånwarande men i dess ställe bar afledne Post Inspectorens Hr Lars Sevelii Enkefru Christina Boman, henne till dopet. Faddrar woro Lieutenanten vid Lif Regementet ___ Herr Henric Julius Ekenberg, i dess ställe Nämndemannen Anders Nilsson i Håsaby, Siö Capitainen Hr Jöran Rusch, i dess ställe Nämndemannen Pehr Pehrsson af Hörby och Jagtleutenanten Herr Lars Ringius, i dess ställe drängen Masse Larsson ifrån Hörby, samt Klåckaren Hr Clas Kemner och Ola Larsson? af Lörby, fru Capitainskan Charlotta Rusch, i dess ställe Peter Knuts Enka Inga Olasdotter, Klåckaren Kemners hustru Madame Caisa Heslenander och Jungfru Caisa Rusch, i dess ställe pigan Carna Henricsdotter i Miällby. Kock, Jeanna Margareta (I42668)
 
61 ...begrofs Comministren Andreas Bolm, lades i Sakristigan.
 
Gabrielsson Bolm, Andreas (I38715)
 
62 ...döptes Ombudsmannens och Stadsfiskalens? Pehr Appelgrens Barn vid namn Beata Lovisa, född d 14. Moderns namn Maija Marg: Rosenlund, 33.
 
Appelgren, Beata Lovisa (I46122)
 
63 ...frambars till dopet af hustru Karna Hansdotter och kallades Pehr. Wittnen Åboarne Jeppa Månsson, Hans Trulsson, Enckan Sissa Larsdotter coh hustru Kirstina Hansdotter, alla boende i V Torp. Nilsson, Per (I45743)
 
64 ...frambars till dopet af hustru Mätta Rasmusdotter och kallades Kierstina. Wittnen Rusthållaren Håkan Nilsson, Ågoen Jeppa Månsson, hustr Sissa hansdotter och Karna Hansdotter, alla boende i nämnda by. Nilsdotter, Kerstin (I45000)
 
65 ...samma dag frambars till dopet af hustrun Mätta Rasmusdotter och kallades Ola. Wittnen Nämndeman Ola Larsson, Åboen Jeppa Månsson, drängen Hans Trulsson, hustrurna Kierstina Hansdotter och Hanna Andersdotter. Alla boende i V Torp. Nilsson, Ola (I45676)
 
66 0 år Johnsson, Nils (I41059)
 
67 0 år Svensdotter, Anna (I47068)
 
68 0 år Olsson, Sven (I54919)
 
69 0 år Olsdotter, Hanna (I54920)
 
70 0 år Olsson, Anders (I47599)
 
71 0 år Olsson, Bengt (I54923)
 
72 0 år.
[OBS fel årtal i DDSS] 
Nilsson, Fredrik (I318)
 
73 0 år. Håkansson, Per (I355)
 
74 0 år. Kallad Hanna här, Anna i födelsenotisen.
 
Jönsdotter, Anna (I56616)
 
75 01397 Göransson, Korfitz (I39031)
 
76 01397 Kullin, Emma (I42830)
 
77 01397 Korfitsson, Jöns (I42776)
 
78 1 1/4 år Andersdotter, Ingerd (I54535)
 
79 1 1/4 år. Fader: Fjärdingsman Nils Persson i Norje Nilsdotter, Karna (I51012)
 
80 1 3/4 år Jöransdotter, Botil (I42257)
 
81 1 advent Nilsdotter, Elsa (I44827)
 
82 1 Advent, i nödfall hemmadöpt, strax efter dödde.
 
Jonsson, Hans (I41219)
 
83 1 Advent, i nödfall hemmadöpt, wid Dopet blef Confirmerat.
 
Jonsson, Simon (I41253)
 
84 1 åhr och 3 vekor gl: Tuvesdotter, Elna (I48451)
 
85 1 åhr och 9 Månader gammal. Bengtsson, Ingeman (I35621)
 
86 1 år Sörensdotter, Marna (I35973)
 
87 1 år Svensdotter, Karna (I54279)
 
88 1 år Hansson, Ture (I47045)
 
89 1 år Mickelsdotter, Marna (I52863)
 
90 1 år Matsson, Bengt (I54869)
 
91 1 år Kristoffersdotter, Sissa (I47496)
 
92 1 år Nilsdotter, Kerstin (I47660)
 
93 1 år Bengtsson, Jöns (I50343)
 
94 1 år 14 dgr Bengtsdotter, Hanna (I54467)
 
95 1 år 2 v Truetsson, Bengt (I46835)
 
96 1 år 3 mån 20 dgr Olsson, Jon (I54540)
 
97 1 år 4 mån Bengtsdotter, Karna (I50385)
 
98 1 år 5 mån
Ej med i faderns bouppteckning.
 
Matsson, Åke (I53034)
 
99 1 år 5 mån Persdotter, Elna (I54877)
 
100 1 år 6 mån Andersson, Bror (I57672)
 

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 ... 452» Nästa»